Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden worden gebruikt door:

gsus
Johan van Hasseltweg 27
1021 KN Amsterdam
Geregistreerd onder KVK nummer 3376220, Het BTW nummer van gsus is: NL805593020B01

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, zowel enkel- als meervoudig, beginnende met een hoofdletter, staan verder uitgelegd onderaan dit artikel.

1.1 Algemene voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden.
1.2 Order procedure: De procedure die de klant doorloopt tijdens zijn of haar interactie met de webshop en het bestellen van producten.
1.3 Klanten: De andere partij waarmee gsus een overeenkomst aangaat.
1.4 Contract: contract waarin de algemene voorwaarden worden geïntegreerd voor de verzending en levering van producten.
1.5 Partijen: gsus en klanten tesamen.
1.6 gsus: De partij die de algemene voorwaarden opereert, ook de tegengestelde partij van de klanten.
1.7 Website: De website van gsus, gevonden te worden onder de volgende URL: http://www.g-sus.com en http://www.g-sus.nl
1.8 Producten: Mode die door gsus wordt aangeboden op de website en die de klant vervolgens kan kopen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van kracht op alle contracten, mogelijke (email) nieuwsbrieven, de website, de orderprocedure, als contact of juridische overeenkomst tussen twee partijen. Ook als deze partijen niet gezamenlijk tot een contract konden komen.

2.2 Correct gebruik van algemene levering of betalingsvoorwaarden en/of de andere speciale voorwaarden voor klanten zijn exclusief.

Artikel 3 Realisatie van contracten

3.1 De producten die op de website worden aangeboden, met bijbehorende prijzen en aanbiedingen, kunnen zonder verplichtingen worden geaccepteerd door de klant door middel van het doorlopen van het aankoopproces op de website.

3.2 gsus kan niet garanderen dat aanbiedingen, zoals hierboven genoemd, zonder fouten of andere uitzonderingen zijn. Verkeerd uitgeprinte documenten worden apart gehouden en kunnen een voorwaarde zijn voor het niet accepteren van een contract. Als gsus beslist iets uit te voeren, zal de klant gelijk op de hoogte gesteld worden.

3.3 Als het contract niet overeen is gekomen of opgeheven, voor welke reden dan ook, waar ook de hierboven genoemde situatie, zal gsus de verantwoordelijkheid op zich nemen voor klanten die vooraf hebben betaald. Het terugbetalen van deze klanten zal gebeuren zodra gsus hiertoe in staat is. Deze terugbetaling zal plaats vinden binnen 30 dagen.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 Prijzen zoals genoemd op de website zijn inclusief BTW. Eventuele verdere verplichte kosten zijn ook al opgenomen in de prijs. De prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. De klant zal hiervoor worden ingelicht tijdens het orderproces.

4.2 gsus beschikt over de authoriteit om de prijzen ten alle tijden aan te passen. Met een prijswijziging komen er geen onverwachte veranderingen voor op dat moment al lopende contracten. Deze zullen afgehandeld worden voor de afgesproken prijs.

4.3 Het nog te betalen bedrag kan door de klant op twee manieren worden betaald:
a. Door middle van elektronisch afrekenen (iDeal);
b. Door middel van betaling met creditcard.

Artikel 5 Leveringsperiode

5.1 De leveringsperioden zoals vernoemd op de webshop en in de bevestigingsemail kunnen niet worden aangepast. Bestellingen voor 15.00u worden dezelfde dag verzonden. Mocht het voorkomen dat wij van dit levertermijn afwijken, dan staat dit vermeldt in het winkelmandje en bovenaan de webshop.

5.2 gsus doet er alles aan om de genoemde levertijden aan te houden.

5.3 Als gsus niet in staat is het product binnen de periode van 30 dagen te leveren, heeft de klant het recht de koopovereenkomst (contract) te ontbinden. Indien gsus binnen deze 30 dagen de klant op de hoogte heeft gebracht van eventuele problemen gaat artikel 3.3 van kracht.


Artikel 6 Retourrecht

6.1 De klant heeft het recht de geleverde producten binnen een periode van 14 dagen na ontvangst terug te sturen naar gsus, zonder hier een reden voor te geven. Dit is echter wel op voorwaarde dat:

De klant zelf verantwoordelijk is voor de manier waarop een retourproduct wordt verzonden en het daarbij behorende risico. Dit risico blijft bij de klant tot het product veilig is aangekomen bij gsus.

6.2 Bij het terughalen van een product heeft de klant het recht het volledige aankoopbedrag terug te vorderen. Dit kan met behulp van artikel 3.3.


Artikel 7 Klachten

7.1 Als de klant van mening is dat het uiterlijk of gebruik van een product niet overeenkomt met de verwachting, kunnen zij contact opnemen met gsus. Vervolgens heeft de klant het recht de producten terug te sturen naar gsus onder voorwaarden dat:

a. De klant het product heeft geïnspecteerd na ontvangst en vervolgens via email of telefoon contact heeft gezocht met gsus binnen de daarvoor bestemde periode.Na het ontvangen van deze email zal gsus een email ter bevestiging sturen naar de klant;
b. Het klachten formulier, welke gedownload kan worden op de website www.g-sus.com, dient volledig ingevuld te zijn en verzonden te worden naar het emailadres supportNL@g-sus.com;
c. Wij zijn nooit verplicht om enige vergoeding te betalen voor schade dan wel vervolgschade die ontstaat door het leveren van een defect artikel.
d. De klant is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop het product retour wordt verzonden. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het pakket ook bij de klant ligt tot het veilig is aangekomen bij het centrale punt.

7.2 Als na onderzoek vanuit gsus blijkt dat de producten overeenkomen met die in het contract zal contact opgenomen worden met de klant.

7.3 Als na onderzoek blijkt dat het product fouten bevat of niet overeenkomt met het contract, heeft de klant het recht op een vervangend product indien dit nog beschikbaar is en een vergoeding voor de eventuele verzendkosten zoals genoemd onder artikeI 7.1. Mocht een vervangend product niet beschikbaar zijn, heeft de klant de volgende mogelijkheden:

a. De keuze maken een product met dezelfde prijs uit te zoeken op de webshop. Indien de klant een duurder product zou willen moet het verschil nog wel bij betaald worden door de klant. Mocht het vervangende product goedkoper zijn dan het origineel, krijgt de klant het verschil terug. De laatste regel van artikel 3.3 onderschrijft dit.

7.4 Als gesproken wordt over de waarde van een product zoals hierboven, wordt uitgegaan van de origineel afgesproken prijs.

7.5 Tijdens de periode, zoals genoemd in artikel 6.1, beschikt de klant ook over het recht zoals besproken in het artikel. Uiteindelijk is het zowel voor klant als aanbieder het gemakkelijkst als er gebruik wordt gemaakt van het daarvoor aangeboden retourformulier.

Artikel 8 Verwerken van persoonlijke data

8.1 Als de persoonlijke gegevens van een klant worden behandeld of verwerkt is dit enkel het geval bij:

a. Het uitvoeren en vormen van het contract;
b. Onderwerp aan de limitering van de volgende subsectie; het informeren van de klant over (nieuwe) producten of services die aangeboden worden door gsus.

8.2 Voor het versturen van eventuele promotie emails of sms-berichten zoals genoemd onder subsectie b, wordt de klant hiervoor om toestemming gevraagd tijdens de orderprocedure. Vervolgens zullen deze promotionele teksten alleen verstuurd worden als de klant hier toestemming voor geeft.

8.3 De klant heeft ten alle tijden het recht zijn of haar persoonlijke data te controleren en/of aan te passen. Ook geeft de klant gsus toestemming aanpassingen te maken in deze data indien dit nodig is ter bescherming van de gegegevens.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 De Nederlandse legalisatie is toepasbaar op de contracten en de daaruit vloeiende contracten.

9.2 Indien er een klacht komt vanuit een klant moet deze contact opnemen met gsus. Dit kan via de telefoon of email, eventueel ook per geschreven brief. De contact gegevens die hiervoor gebruikt kunnen worden staan vermeld bovenaan de algemene voorwaarden. gsus zal uiterlijk binnen 30 dagen reageren op de klacht.

9.3 Indien de klacht niet kan worden opgelost tussen beide partijen, kan de klant met de klacht naar een rechter in Rotterdam gaan. Vervolgens kan er een zaak worden opgebouewd om alsnog het probleem op te lossen.

Artikel 10 Overige zaken

10.1 gsus beschikt over het recht de huidige algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. Na de aanpassing van de algemene voorwaarden, zullen de huidige voorwaarden nog gelden voor de toen afgesloten contracten.

10.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het door gsus verschafte wachwoord voor de orderprocedure. Deze gegevens zijn persoonlijk en mogen niet openbaar gemaakt worden, onder welke omstandigheid dan ook. De klant is zelf verantwoordelijk voor de consequenties indien er iets fout gaat met deze data.